Tarieven/Privacy Verklaring

Tarieven
Bewind:
Bewind en Meer volgt de onder andere door de rechtbank erkende/gegeven tarieven. Deze worden 3 jaarlijks geïndexeerd. 
U vindt deze tarieven o.a. op de site van rechtspraak.nl en in de staatscourant en bij de grotere branche verenigingen. Tarieven in 2023 blijven ongewijzigd. Wel zullen vanaf 2023 de bankkosten conform het landelijke adviesprijs eenmalig worden door berekend. dit betekent dat elke klant op jaarbasis eenmalig 10 euro betaald. Deze kosten zullen worden verrekend in de maand januari van het van toepassing zijnde jaar.
Budget Beheer:
Aanvang budget beheer €270,55 incl btw eenmalig *
Budget Beheer Vol  €101,04 incl btw prijs per maand Alle diensten inbegrepen
Budget Beheer Basis  € 50,41 incl btw prijs per maand

Meer kosten voor diensten bij Budget Beheer basis
Belasting aangifte inkomen basis   € 48,40 incl btw per aangifte
Verzoek kwijtschelding     € 48,40 incl btw per verzoek
Aanvraag bijzondere bijstand en of minima regeling € 48,40 incl btw per aanvraag


*Voor aanvang werkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht wanneer een klant over gaat van bewind bij Bewind & Meer naar budgetbeheer bij Bewind & Meer. Voor alle prijzen geldt dat zij geïndexeerd kunnen worden gelijk met de indexering van het bewind.

Heeft u vragen, neem gerust contact op. Dat is, gewoon, gratis en u bent tot niets verplicht.

Roeland S. Hubregtse

Privacyverklaring

Bewind & Meer, gevestigd aan Westhavendijk 30, 4493 BN Kamperland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bewindenmeer.nl
Postbus 44
4493 ZG Kamperland
+3113 406094

R. Hubregtse is de Functionaris Gegevensbescherming van Bewind & Meer
Hij is te bereiken via roeland@bewindenmeer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bewind & Meer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Burgerservicenummer
- Salaris- of uitkerings- of pensioengegevens
- Vermogens- of schuldengegevens
- Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bewind & Meer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art. 1:431 BW e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken.
- Het afhandelen van uw betalingen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Bewind & Meer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Bewind & Meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewind & Meer) tussen zit. Bewind & Meer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Smart FMS, voor het beheren van uw gegevens en administratie en het verrichten van betalingen. Ook leggen wij via Smart FMS rekening en verantwoording af aan u en de rechtbank.

Microsoft Office, voor o.a. het verzenden van e-mail aan u en betrokken derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bewind & Meer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Beschermingsbewind – bewaartermijn 7 jaar
Budget Beheer – bewaartermijn 7 jaar

De bewaartermijn wordt niet gehanteerd indien u verzoekt om vernietiging van uw gegevens. Bewind & Meer aanvaart in dit geval geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Budget Support VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bewind & Meer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bewind & Meer gebruikt zo nodig alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewind & Meer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bewindenmeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewind & Meer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bewind & Meer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bewindenmeer.nl